Algemene voorwaarden

Algemene verkoops-en leveringsvoorwaarden Glazenschuifwanden.be

Artikel 1. Toepassingsgebied

1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle aanbiedingen en overeenkomsten met Glazenschuifwanden.be, BTW nummer: BE0723507756, over verkoop, installatie van producten en adviezen verstrekt desbetreffend. Alle opdrachten worden uitsluitend uitgevoerd volgens, in overeenstemming met de hiernavolgende algemene voorwaarden. De klant gaat bij opdrachtverstrekking akkoord met deze voorwaarden.

1.2. De algemene voorwaarden van de klant, of enige andersluidende algemene voorwaarden in orders, offertes of andere, zijn niet van toepassing, met uitzondering van, onder voorbehoud van een uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord tussen de partijen.

1.3. Zo er uitdrukkelijk schriftelijk de voorkeur gegeven wordt aan een afwijking van deze voorwaarden kunnen deze alleen schriftelijk overeengekomen worden.

Artikel 2. Offertes, totstandkoming van de overeenkomst

2.1. Offertes worden gemaakt onder alle voorbehoud en zijn zonder verplichting vanwege Glazenschuifwanden.be. Offertes gelden steeds enkel voor de in de offerte vermelde tijd, in principe 1 maand na opmaak.

2.2. Uit offertes, prijsopgaven of (raam)overeenkomsten uit het verleden kunnen geen rechten ontleend worden voor toekomstige opdrachten.

2.3. Alle prijsopgaven zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

2.4. De overeenkomst komt tot stand door schriftelijke of online aanvaarding door de klant van de offerte van Glazenschuifwanden.be of (als geen offerte is uitgebracht) door schriftelijke, of online bevestiging van Glazenschuifwanden.be van een door de klant verstrekte opdracht. De klant is verplicht om binnen de zeven (7) werkdagen alle nodige documenten, waaronder een correct ingevuld sjabloon van de maatopname te bezorgen aan Glazenschuifwanden.be, bij gebreke waaraan de opdracht van rechtswege en zonder enige nodige communicatie wordt beëindigd lastens de klant en Glazenschuifwanden.be wordt ontlast van enige verbintenis en aansprakelijkheid. De klant zal in zulk geval een nieuwe offerte dienen aan te vragen.

2.5. De klant is diegene die de opdracht heeft gegeven, tenzij uitdrukkelijk blijkt dat deze handelt in naam en voor rekening van een derde en alle nodige gegevens, zoals naam, adres en facturatiegegevens, van deze derde tegelijkertijd zijn overgemaakt aan Glazenschuifwanden.be.

2.6. Glazenschuifwanden.be is niet verantwoordelijk voor de onvolledige of onjuiste opgave door de klant van de facturatiegegevens en BTW-attesten. Als de klant een correctie vraagt van een uitgeschreven factuur, zal een administratieve kost van € 50,00 worden aangerekend.

Artikel 3. Honorarium en betaling

3.1. De overeenkomst komt tot stand vanaf de aanvaarding door de klant van de offerte Glazenschuifwanden.be. Vanaf dat moment is de klant betaling plichtig.

3.2. Ingeval de opdrachtgever niet de klant zou zijn, (zie sub 2.6) blijft de opdrachtgever toch hoofdelijk, minstens in solidum, gehouden tot betaling van alle met zijn opdracht corresponderende facturen.

3.3. Gezien er steeds maatwerk vereist is, dient het factuurbedrag betaald te zijn alvorens er wordt overgegaan tot levering en/of plaatsing van de goederen.

3.4. Elke factuur wordt aanzien als een opdracht gegeven door de klant en de vermelde goederen en diensten hebben daaruit volgend een afnameverplichting.

3.5. In geval van niet-naleving van de overeengekomen betalingsvoorwaarden worden alle openstaande facturen en/of schulden onmiddellijk opeisbaar en heeft Glazenschuifwanden.be het recht, zonder enige ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst, de verdere leveringen en/of prestaties op te schorten ofwel de overeenkomst als ontbonden te beschouwen onverminderd haar aanspraak tot schadeloosstelling.

3.6. De klant dient de facturen van Glazenschuifwanden.be in geval van betwisting, door middel van een aangetekende brief te protesteren binnen de 8 kalenderdagen na de ontvangst ervan, en dit op straffe van verval.

Artikel 4. Leveringstermijn

4.1. De levering- en/of uitvoeringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn daarom niet bindend voor Glazenschuifwanden.be, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen werd tussen partijen. Vertraging in de levering en/of uitvoering kan evenwel nooit aanleiding zijn tot boete, schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of weigering om de opdracht in ontvangst te nemen bij oplevering.

4.2. Glazenschuifwanden.be kan op geen enkele wijze verantwoordelijk gehouden worden voor het verlies van zending door derden of beschadigingen tijdens de verzending.

Artikel 5. Uitvoering, wijzigingen en intrekking van opdrachten

5.1. Glazenschuifwanden.be zal de overeenkomst naar best inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

5.2. Als en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Glazenschuifwanden.be het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden, al dan niet in onder aanneming.

5.3. Elke wijziging van de opdracht door de klant dient schriftelijk te gebeuren en geeft in principe aanleiding tot een nieuwe offerte, en dit naar eigen inzicht en beslissing van Glazenschuifwanden.be. Glazenschuifwanden.be is in dat geval gerechtigd de termijn en/ of het honorarium aan te passen of de opdracht alsnog te weigeren.

5.4. Elke annulering van de overeenkomst door de klant dient te gebeuren per aangetekend schrijven. Zij is slechts geldig mits uitdrukkelijke aanvaarding door Glazenschuifwanden.be. In geval van aanvaarding van de annulering is de klant, naast de vergoeding van de al geleverde prestaties, een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 25% van de prijs van de offerte, tenzij Glazenschuifwanden.be een hogere schade aantoont.

5.5. Elk meerwerk, voorzien, onvoorzien of op vraag van de klant zal door Glazenschuifwanden.be, voor de uitvoering hiervan, kenbaar gemaakt worden aan de klant die al dan niet zijn goedkeuring hieromtrent dient te geven. Glazenschuifwanden.be kan verlangen dat hiervoor een afzonderlijke overeenkomst wordt gesloten. Bij ontstentenis daarvan, zal er steeds onherroepelijk van worden uitgegaan dat deze werken volgens en in overeenstemming met de verbale instructies van de klant werden uitgevoerd. Meerwerken mogen overeenkomstig artikel 1793 B.W. met alle middelen van recht bewezen worden.

5.6. De klant zorgt ervoor dat het terrein waar de plaatsing dient uitgevoerd te worden vrij toegankelijk is en de toegangswegen tot de plaats van de opstelling geschikt zijn voor het benodigde transport.

5.7. De klant heeft zich op eigen initiatief geïnformeerd en laat zich desgevallend bijstaan door een derde over de draagkracht van de constructie waarop de geleverde producten moeten op- en aan gemonteerd worden. Glazenschuifwanden.be heeft daartoe alle relevante informatie verleend en draagt dan ook geen verantwoordelijkheid desbetreffend.

5.8. De klant zal ten alle tijden een inzicht dienen te geven op de bestaande constructie, zoals bijvoorbeeld waar de steunbalken van een afgewerkte constructie zich bevinden, opdat Glazenschuifwanden.be bijgevolg weet waar de nodige producten kunnen aan bevestigd worden. Bij gebreke hieraan kan Glazenschuifwanden.be de opdracht eenzijdig verbreken of op verantwoordelijkheid van de klant de werken verderzetten met een eventuele meerprijs voor het onderzoeken van de bestaande constructie.

5.9. De klant draagt het risico voor schade veroorzaakt door onjuistheden in de opgegeven informatie en/of opgedragen werkzaamheden en gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan de werkzaamheden worden verricht.

Artikel 6. Overmacht

6.1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Glazenschuifwanden.be geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor Glazenschuifwanden.be niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Daaronder worden in ieder geval, maar niet uitsluitend, begrepen: brand, ongeval, ziekte, werkstaking, oproer, oorlog, maatregelen van overheidswege en transportbelemmeringen, alsook meldingen van het Koninklijk Meteorologisch Instituut, zoals vorst, sneeuw, hagel, zware neerslag en wind van meer dan 25 km/u.

6.2. Bij overmacht worden de verplichtingen van Glazenschuifwanden.be opgeschort. In dat geval is zij enkel verplicht te leveren, dan wel haar andere verbintenissen uit te voeren, van zodra dit redelijkerwijze mogelijk is.

6.3. Als de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Glazenschuifwanden.be niet mogelijk is, langer duurt dan twee maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

6.4. Als Glazenschuifwanden.be bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is Glazenschuifwanden.be gerechtigd het reeds werk verder op latere datum uit te voeren en kan hiervoor geen schadevergoeding door de klant voor geëist worden.

Artikel 7. Garantie

7.1. Glazenschuifwanden.be garandeert de goede werking van het geleverde product overeenkomstig de onderstaande garantievoorwaarden opgesomd in dit artikel.

7.2. Glazenschuifwanden.be verleent gedurende vierentwintig maanden vanaf de datum van levering een waarborg voor verborgen gebreken aan het product, waarbij een eventuele vergoeding beperkt blijft tot de waarde van het van het desbetreffende product. De vordering in rechte tot opeising van deze vergoeding/ontbinding van de koop dient te worden ingesteld binnen de korte termijn van één maand na ontdekking ervan, om Glazenschuifwanden.be toe te laten nazicht te verrichten. De waarborg voor verborgen gebreken geldt dus niet voor schade bij onder meer normale slijtage, bij verkeerd gebruik ervan, bij externe oorzaken, bij schade veroorzaakt door derden of dieren, zonder dat de voorgaande opsomming beperkend is. De kleinste wijziging door toedoen van de klant betekent het verval van de waarborg.

7.3. Glazenschuifwanden.be is niet aansprakelijk voor schade die direct of indirect het gevolg is van incorrecte of onvolledige gegevens die werden verstrekt door de klant.

7.4. Kleurverschil valt niet onder garantie. Dit is geen reden om over te gaan tot het vervangen van het product.

7.5. De garantie dekt binnen de 2 jaar na factuurdatum alle kosten. Na 2 jaar worden er werkuren en verplaatsingskosten aangerekend, dit als er geen materiaal dient vervangen te worden.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

8.1. In geval er zich gebreken voordoen en deze tijdig worden gemeld, tenzij de koper aannemelijk maakt dat de schade niet eerder kon gemeld worden, heeft Glazenschuifwanden.be de keuze om de gebreken te herstellen of hiervoor een schadevergoeding te betalen.

8.2. De aansprakelijkheid van Glazenschuifwanden.be ten opzichte van de koper is in elk geval beperkt tot de schade waarvoor en voor zover Glazenschuifwanden.be overeenkomstig dwingende bepalingen aansprakelijk kan zijn, waarbij indirecte en/of immateriële schade uitdrukkelijk is uitgesloten en dit tot waarde van het product.

8.3. In geval de klant aanspraak meent te kunnen maken op zulk een vergoeding dient hij de gebreken en zijn schade op ontegensprekelijke wijze te bewijzen. Het is hem niet toegelaten betaling van openstaande facturen in te houden of uit te stellen.

8.5. In geval van schade ten gevolge van het werk kan Glazenschuifwanden.be enkel aansprakelijk gesteld worden in geval van opzettelijke of grove fout, rekening houdend met de punten vermeld in artikel 5.

Artikel 9. Ontbinding

Glazenschuifwanden.be is, als de klant niet aan zijn verplichtingen voldoet, of in het geval van kennelijk onvermogen, vereffening of faillissement van de klant, gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, dan wel de uitvoering ervan op te schorten, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

Artikel 10. Geschillenregeling

10.1. Als bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Glazenschuifwanden.be en klant in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen op te maken.

10.2. Een eventueel in gebreke blijven van Glazenschuifwanden.be om de uitvoering te eisen van de bepalingen van deze algemene verkoopsvoorwaarden, zal geen afstand van of verzaking aan de toepassing van deze of enigerlei andere bepaling kunnen impliceren.

10.3. Op alle onder deze voorwaarden gedane offertes en gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Belgische recht van toepassing.

10.4. In geval van geschillen over de interpretatie, de toepasselijkheid, de beëindiging, de opzeg of de uitvoering van de overeenkomst, dan wel de inhoud van deze voorwaarden of enige andere hiermee gelieerde onderwerpen, met uitsluiting van de betaling van onbetwiste facturen, verbinden de partijen zich ertoe om vooraleer enige gerechtelijke actie te ondernemen, een beroep te doen op bemiddeling door een erkend bemiddelaar, en dit op straffe van onontvankelijkheid.

10.5. Onverminderd bovenstaand gegeven, en voor alle andere kwesties, zullen alle geschillen, direct of indirect uit de overeenkomst voortvloeiend of daarmee verband houdend, bij de Belgische territoriaal bevoegde rechter te Dendermonde aanhangig worden gemaakt, die uitsluitend bevoegd is.